aboutus
QC Hồ sơ
Chúng tôi có hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

1. Kiểm tra vật liệu sắp tới

2. kiểm tra bột trộn: mật độ, độ cứng, tỷ lệ thành phần, kích thước hạt ....

3.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc